Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan

En av de bärande pelarna inom Lean Production är principen om efterfrågestyrt flöde. Allt arbete, alla resurser och allt material som inte direkt används för att skapa värde i takt med kundens efterfrågan, är definierat som slöseri.

Ett fullständigt arbete kring Lean Production inbegriper inte minst funktionerna inköp och logistik. Dessa funktioner måste i grunden förändra organisation och arbetssätt för att stödja förutsättningarna med lämplig fysisk struktur för det interna värdeflödet samt skapa och utveckla värdeflödet i hela den förlängda försörjningskedjan mot kunden.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig fördjupade insikter i principen med efterfrågestyrt flöde och att skapa värde i takt med kundens efterfrågan.

Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som arbetar eller avser att arbeta med verksamhetsutveckling, försäljningsplanering, produktion, distribution, kundservice, inköpsfrågor, lagerstyrning eller som har ett ansvar inom supply chain management.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men erfarenhet av verksamhetsutveckling, tillverkning, inköpsarbete, försäljningsarbete, distribution och leverantörs- och kundkontakter är att rekommendera.

Utbildningsmetod: Leanprincipen - behovsstyrd produktion är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Att leverera mot kundens behov

Företagande handlar till stor del om att organisera resurser och kompetens för att kunna möta kundernas behov.

Materialflöden och informationsflöden i försörjningskedja

SCM omorganiserar försörjningskedjan och ökar värdet genom att synliggöra informationen i försörjningskedjan.

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Att hålla leveranstider

Introduktion av olika metoder att effektivisera verksamheten och möta angivna leveransdatum.

Värdeskapande processer

Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

Utveckla värdeflödet

Företaget måste skapa en struktur för att stödja förutsättningarna för det interna värdeflödet.

Kundnytta och kundtillfredsställelse

Syftet med ett företags alla ansträngningar kan sammanfattas med att uppnå nöjda kunder.

Mäta det viktiga

Mätningarna bör vara enkla, synliga med mått som kan förstås och sättas i samband med utförda prestationer.

Flexibel produktion

En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Del 2

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Mål för intressenter

Ett mål kan definieras som ett önskvärt framtida tillstånd för en organisation eller med verksamheten.

Att sätta tydliga mål

De enskilda mål som formuleras för verksamheten är avgörande för framgångarna

Tillverkningssystem

Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Produktionslayouter och flödesstrukturer

Principiella skillnader i flödesstrukturen mellan olika produktionssystem.

Övergång till flödesvägar

Att sträva efter förenkling är att organisera maskiner och utrustning efter produkter och flödesvägar.

Material- och produktionsstyrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Flöde eller process

Båda dessa begrepp, flöde och process, förekommer inom organisationsutveckling.

Flöde som princip

Ett flöde i en process betyder att det sker en ständig rörelse eller utbyte av resursen.

Dimensionering av produktionskapacitet

Vilken kapacitet som behövs i ett produktionssystem baseras på en bedömning av den framtida efterfrågan.

Del 3

Förbrukningsstyrd produktion

Just-in-Time är en samlingsbeteckning för en styrmetodik inom behovsstyrd produktion.

Takttid inom Lean Production

En takttid ger en organisation förutsättning att balansera verksamheten efter kundbehovet.

Modell för kundfokuserad produktion

En förenklad metodik att strukturerat utforma en kundfokuserad produktion av produkter och tjänster.

Planeringsmiljöns inverkan

Planeringsmiljöns inverkan på styrning av produktionen.

Ställtid i produktionen

Ställtiden är den tid det tar att ställa om en maskin för bearbetning av en ny produkt.

Fokus på ställtider

Ett framgångsrikt Just-in-Time system innebär vanligtvis en betoning på förkortning av ställtider.

Standardiserat arbetssätt

Det är det just nu bästa arbetssätt ur kvalitets och effektivitetssynpunkt på ett säkert sätt.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Del 4

Externlogistik mellan leverantörer och lager

Samordnade transporter av artiklar från leverantörer inom geografiska områden.

Logistik och godsmottagning

Totalkostnadskalkyler för materialflöden är centrala verktyg för deras styrning.

Internlogistik mellan lager och monteringsstationer

Metoderna för internlogistik måste synkroniseras med rutiner för påfyllning av lager av artiklar från leverantörer.

Generella regler för ett kanbansystem

Kanban är ett system för behovsstyrd materialförsörjning som baseras på användandet av standardiserade behållare.

Utjämnad tillverkning

Att investera i en produktionsresurs med lägre maximal kapacitet än det högsta behovet med en tidsmässig utjämning.

Utjämning - Heijunka

Ett japanskt begrepp för en metod att sprida ut produktionsvolymen och produktmixen jämnt över den tillgängliga produktionstiden.

Kapacitetsbalansering

Det kan vara motiverat att avsiktligt skapa viss obalans mellan kapaciteten i olika delar av produktionen

Balanseringsförlust

Balanseringsförlust uppstår när cykeltiden inte kan beläggas fullt ut i ett serieflöde.

Flaskhalsplanering

Flaskhalsplanering som ett modernt produktionskoncept.

Förbättringsarbete vid flaskhals

5 Steg av förbättringsarbete vid arbete med flaskhalsar.

Just-in-Time-filosofi

Flaskhalsplanering och Just-in-Time filosofi.

Just-in-time i materialflöden

Utveckling av effektiva former för interna materialflöden.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24