Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande Supply Chain Management

Grundläggande Supply Chain Management

Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan

Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De viktigaste bakomliggande faktorerna att begreppet supply chain management växer fram nu kan allmänt sammanfattas kring:

- En strävan av att skapa bästa möjliga relation mellan resursförbrukning och faktisk försäljning.
- Leveransservice blir ett allt viktigare konkurrensmedel.
- Allt längre förädlingskedjor utformas som även är mer geografiskt utspridda.

Utbildningsmål: Kursens inriktning är strategiska målsättningar och ansatser för utformning av logistik i försörjningskedjor.

Målet är att deltagarna ska få förståelse för förändringsprocesser och kunskap om olika perspektiv och arbetssätt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och medarbetare inom försäljning, distribution, produktion, inköp och logistik som vill få en helhetsbild av planering och styrning av materialflöden mellan företag och i nätverk av partners i integrerade flöden.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av planering, inköp, produktion, lager och distribution.

Utbildningsmetod: Grundläggande Supply Chain Management är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Pris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistiksystemet i ett företag

Ur ett helhetsperspektiv startar logistiksystemet vid råvaran och slutar hos slutkunden.

Organisation kring materialflödet

Organisationsfrågor kring styrningen av materialflödet.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Utveckling till integrerad försörjningskedja

Schematisk beskrivning av utvecklingen till integrerad försörjningskedja.

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Organisatorisk samverkan längs flöden

Den bästa totallösningen för en flödeskedja är när den ses som en enda administrativ enhet.

Från funktion till flöde

Det flödesekonomiska synsättet innebär ett radikalt annorlunda sätt att se på företag i länkade kedjor.

Förändringar i flödet

En av de starkaste trenderna i dagens industri är koncentration till kärnverksamheten.

Förändringar i flödet - globalt

Globaliseringen av marknaden påverkar värdeflödet för kunder och leverantörer.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Grunderna för Supply Chain Management

Ett helhetsperspektiv över flödet från första leverantörsledet till slutlig förbrukning.

Konceptet Supply Chain Management

Den kedja av aktiviteter och personer som är inblandade i leverans av produkter och tjänster till kunder.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Del 2

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Distribution och tillgänglighet

Distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna

Servicekoncept

För att skapa nöjda och återkommande kunder är det av yttersta vikt att servicen motsvarar de förväntningar som kunderna har.

Gränssnittet distribution och försäljning

Distributionssystemet i många företag har flera och starka kopplingar till försäljningsavdelningen.

Juridisk ägandeöverföring

En speciell typ av mellanled utgör gränssnitten för överföring av ägandet av en vara i en flödeskedja.

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Processorienterat arbetssätt

Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Styrprinciper för material och produktion

Det finns idag en mängd olika styrprinciper för material och produktion i ett företag.

Försörjningsstrategi

De två huvudalternativen i försörjningsstrategi är single sourcing och multiple sourcing.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Del 3

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

När är det lämpligt att ha mellanhänder?

Det varierar mellan olika kundgrupper och varugrupper om det lönar sig att använda mellanhänder i distributionskanalen.

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Samarbete inom distributionskanalen

Det finns tre olika typer av samarbete mellan organisationer inom distributionskanalen.

Integrerat samarbete

Detta begrepp omfattar det långsiktiga samarbetet mellan leverantörer och kund.

Reducering av mellanled

Ett viktigt medel för att förenkla flöden är att reducera antalet mellanled i en flödeskedja.

Tredjepartslogistik

Samarbetsformer i distributionskanalen i frågor med logistisk karaktär.

Nätverksrelationer mellan företag

Företag, som har kontakt med varandra, upparbetar olika former av relationer med varandra.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Leverantörssamarbete

Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Leveransserviceavtal

Beskrivning av olika element kring avtal om leverantörsservice.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Kostnadsposter i totalkostnadsmodellen

De fyra vanligaste kostnadsposterna ur logistiksynpunkt.

Del 4

Lagerhållning och styrning

Lagerhållningens utformning kan ge betydande kostnadsminskningar för hela förädlingskedjan.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering

Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Tid och flexibilitet

Kortare tider innebär möjligheter att ställa om snabbare.

Flexibilitet i organisationen

Ett viktigt motiv för att prioritera flexibilitet är att utveckla en förmåga att parera istället för att planera.

Flexibel produktion

En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Grön logistik

I grön logistik tar man också ansvar för produkten efter förbrukning.

Omvänd logistik

Omvänd logistik utgör den del av grön logistik som behandlar omvända materialflöden.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24